กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

enlightened กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลด้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปี พ.ศ. 2563

enlightened กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลด้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปี พ.ศ. 2563

enlightened การสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลด้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

enlightened การแสดงเจตจำนองทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2563

enlightened มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี่

enlightened การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

enlightened มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการพบการทุจริต

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030