เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024

การพัฒนาองค์ความรู้

mail ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

1. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยยการอบรมหรือการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่เกิดจากผลวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการของบุคลากรแต่อย่างใด
 • มีการสำรวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากร
 • มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของบุคลากร
 • มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการของบุคลากร
 • วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรการจัดอบรม/ฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือดำรงตำแหน่งนั้นโดยตรง

alt

2. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องตำแหน่ง/มาตรฐานตำแหน่งของผู้นั้น หรือนำมาใช้กับการพัฒนางานหรือความก้าวหน้าในการบริหารงานบุคคลได้
 • วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่หน่วยงานจัดการอบรมหรือฝึกอบรมกำหนดต้องเป็นผู้ที่มีีความรู้ความสามารถหรือดำรงตำแหน่งนั้นโดยตรง
 • ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผลการอบรมหรือฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเอง จะต้องมีหลักฐานรายงานสรุปผลการอบรมหรือฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฎหมาย ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
 • การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือฝึกอบรมไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานหรือมีนวัตกรรม/โครงการ เพื่อเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
 • นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำโครงการอบรมหรือฝึกอบรมหรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม

alt

3. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากการอบรม การฝึกอบรมหรือสัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น)

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030