คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน

mail ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

enlightened นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสำนักงาน/สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

enlightened สถานที่่ทำงานมีการกำหนด/แบางพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน การจัดเก็บเอกสาร ไว้อย่างชัดเจน มีสภาพดี และสะอาด

enlightened สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เครื่องดับเพลิง อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

enlightened สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานหรือกิจกรรม มีการระบายอากาศดี อุณหภูมิเหมาะสม

enlightened มีการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกกำลังกาย

mail ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

enlightened นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสำนักงาน/สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

enlightened สถานที่่ทำงานมีการกำหนด/แบางพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน การจัดเก็บเอกสาร ไว้อย่างชัดเจน มีสภาพดี และสะอาด

enlightened สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เครื่องดับเพลิง อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

enlightened สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานหรือกิจกรรม มีการระบายอากาศดี อุณหภูมิเหมาะสม

enlightened มีการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกกำลังกาย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030