แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

      องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งบุคลากรของหน่วยงานเป็นทรัพยากรสำคัญที่จำเป็นและต้องใช้ในหลากหลายหน้าที่ บุคลากรขององค์กรจะเป็น ผู้สร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ และเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรมบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030