มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เป็นการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ในปี พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึี่่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่่การปฏิบัติและการรายงานผล

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030