การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี และการประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรี ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

เนื่องด้วยวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง นำโดยนายประสงค์ ลิมปนวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และมีผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030