ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

       ตามที่ สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบกับราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 15ง ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 หน้า 28 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81ง ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 หน้า 6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น นั้น

      ในการนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ได้นำประกาศของราชกิจจานุเบกษา มาเป็นแนวปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงตนเป็นอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้านการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

alt alt
alt alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030