สภาพทั่วไป อบต.วัดเพลง

ที่ตั้ง
    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง 81 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

   ที่ตั้งสำนักงาน อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ตั้งอยู่เลขที่ 81 ถนนราชบุรี – วัดเพลงตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

อาณาเขต

     alt  ทิศเหนือ มีเขตติดต่อ ต.เกาะศาลพระ  อ.วัดเพลง
     alt  ทิศใต้ มีเขตติดต่อ ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง
     alt  ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม
     alt  ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อ ต.บ่อกระดาน  อ.ปากท่อ

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงมีเนื้อที่ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,875 ไร่altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

ภูมิประเทศ
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองธรรมชาติหลายสาย ทำให้มีน้ำตลอดปี สภาพดินเป็นดินเหนียว พื้นที่เหมาะกับการเกษตร การทำนา ทำสวนโดยการยกร่องปลูกเพื่อช่วยระบายน้ำของดินaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt


จำนวนหมู่บ้าน
     มี 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงเต็มหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6, 8, 9 และหมู่ที่ 10 และบางส่วน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3, 4 และหมู่ที่ 7 โดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้


ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  alt หมู่   1 บ้านศรีสมรัตน์ 118 140 258 96
  alt หมู่   3 บ้านคลองฝรั่ง 112 127 239 62
  alt หมู่   4 บ้านวัดฝรั่ง 28 39 67 36
  alt หมู่   6 บ้านบึงท่าใหญ่ 367 439 806 360
  alt หมู่   7 บ้านละว้า 155 182 337 117
  alt หมู่   8 บ้านบางนางสูญ 215 253 468 180
  alt หมู่   9 บ้านเพลง 297 296 593 194
  alt หมู่ 10 บ้านไร่ลึก 373 405 778 254

     

                    ประชากรทั้งสิ้น 3,546  คน แยกเป็นชาย 1,665   คน หญิง 1,881  คน

(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )

แผนภูมิจำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน พ.ศ.2558
alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030